ชื่อ - นามสกุล :นางสาวมุทิตา วงศ์ศรีแก้ว
ตำแหน่ง :ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
หน้าที่หลัก :ครูปฏิบัติการ งานวัดและประเมินผล
ที่อยู่ :196/4, ซอยเจริญนคร 46 แขวงบางลำภู่ล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Telephone :024377183
Email :suttaramschool@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครปฏิบัติการ